GET /api/hosts
Lista wszystkich hostów

GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/hosts
Lista wszystkich hostów dla danej grupy

GET /api/locations/:location_id/hosts
Lista hostów na lokalizację

GET /api/organizations/:organization_id/hosts
Lista hostów na organizację

GET /api/environments/:environment_id/hosts
Lista hostów na środowisko

Parametry

Nazwa parametru Opis
thin
opcjonalny

Only list ID and name of hosts

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

hostgroup_id
opcjonalny

ID grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

location_id
opcjonalny

ID lokalizacji

Validations:

 • Must be a String

organization_id
opcjonalny

ID organizacji

Validations:

 • Must be a String

environment_id
opcjonalny

ID środowiska

Validations:

 • Must be a String

include
opcjonalny

Array of extra information types to include

Validations:

 • Must be an array of [“parameters”, “all_parameters”]

search
opcjonalny

rezultat filtrowania

Validations:

 • Must be a String

order
opcjonalny

rezultat sortowania

Validations:

 • Must be a String

page
opcjonalny

rezultat paginacji

Validations:

 • Must be a String

per_page
opcjonalny

Liczba wpisów na jedno żądanie

Validations:

 • Must be a String


GET /api/hosts/:id
Pokaż host

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

show_hidden_parameters
opcjonalny

Display hidden parameter values

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0


POST /api/hosts
Utwórz host

Parametry

Nazwa parametru Opis
host
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

host[name]
wymagany

Validations:

 • Must be a String

host[location_id]
wymagany

Wymagane, jeśli lokalizacja jest włączona

Validations:

 • Must be a number.

host[organization_id]
wymagany

Wymagane, jeśli organizacja jest włączona

Validations:

 • Must be a number.

host[environment_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

host[ip]
opcjonalny , nil dopuszczalny

nie wymagany, jeśli używa podsieć z DHCP proxy

Validations:

 • Must be a String

host[mac]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane dla hosta z gołą maszyną (bez systemu), nie wymagane jeśli jest maszyną wirtualną

Validations:

 • Must be a String

host[architecture_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a number.

host[domain_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a number.

host[realm_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[puppet_proxy_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Puppet Proxy ID

Validations:

 • Must be a number.

host[puppet_ca_proxy_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Puppet CA proxy ID

Validations:

 • Must be a number.

host[puppetclass_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be an array of any type

host[config_group_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

IDs of associated config groups

Validations:

 • Must be an array of any type

host[operatingsystem_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

host[medium_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

wymagane, jeśli wdrożenie nie jest oparte na obrazie, host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

host[pxe_loader]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DHCP filename option (Grub2/PXELinux by default)

Validations:

 • Must be one of: None, PXELinux BIOS, PXELinux UEFI, Grub UEFI, Grub2 UEFI, Grub2 UEFI SecureBoot.

host[ptable_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a domyslna partycja nie została zdefiniowana

Validations:

 • Must be a number.

host[subnet_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a number.

host[compute_resource_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

nil oznacza że host jest gołą maszyną

Validations:

 • Must be a number.

host[root_pass]
opcjonalny , nil dopuszczalny

wymagane jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów lub domyślne hasło ustawień

Validations:

 • Must be a String

host[model_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[hostgroup_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[owner_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[owner_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Typ właściciela hostów

Validations:

 • Must be one of: User, Usergroup.

host[image_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[host_parameters_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Parametry hostów (tablica lub indeks hasza)

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

host[host_parameters_attributes][name]
wymagany

Nazwa parametru

Validations:

 • Must be a String

host[host_parameters_attributes][value]
wymagany

Wartość parametru

Validations:

 • Must be a String

host[build]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[enabled]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dołącz host bez informowania Foremana

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[provision_method]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Metoda używa do zaopatrzenia hostu. Możliwe provision_methods to build (Bazująca na sieci), image (Bazująca na obrazie)

Validations:

 • Must be a String

host[managed]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Flaga o wartościach Prawda (host jest zarządzany) lub fałsz (nie jest). Uwaga: wartość również określa czy kilka parametrów jest wymaganych lub nie

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[progress_report_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

UUID do śledzenia statusu zadań orkiestracji, GET /api/orchestration/:UUID/tasks

Validations:

 • Must be a String

host[comment]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dodatkowe informacje o tym hoście

Validations:

 • Must be a String

host[capabilities]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

host[compute_profile_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Host interfejsu sieciowego.

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

host[interfaces_attributes][mac]
opcjonalny , nil dopuszczalny

MAC adres interfejsu. Wymagany do zarządzania interfejsem maszyny

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][ip]
opcjonalny , nil dopuszczalny

IPv4 address of interface

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][ip6]
opcjonalny , nil dopuszczalny

IPv6 address of interface

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Typ interfejsu, np. BMC. Domyślnie ma wartość interface

Validations:

 • Must be one of: interface, bmc, bond, bridge.

host[interfaces_attributes][name]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Nazwa DNS interfejsu

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][subnet_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Foreman subnet ID of IPv4 interface

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes][subnet6_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Foreman subnet ID of IPv6 interface

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes][domain_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID domeny interfejsu Foremana. Wymagany dla pierwszego interfejsu zarządzanego hostu

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes][identifier]
opcjonalny , nil dopuszczalny

identyfikator wejścia, np. eth0 lub eth1.1

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][managed]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy na pewno interfejs powinien być zarządzany przez DHCP i DNS smart proxy i powinien być konfigurowany podczas dostawy?

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][primary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy interfejs ma zostać użyty do konstrukcji FQDN hosta? Każdy zarządzany host potrzebuje jednego pierwszego interfejsu.

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][provision]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy interfejs ma zostać użyty przez TFTP dla PXELinux (lub SSH dla bazującego na obrazie hostu)? Każdy zarządzany host potrzebuje jednego interfejsu - dostawcy

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][username]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tylko dla interfejsu BMC.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tylko dla interfejsu BMC.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][provider]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dostawca interfejsu,np. IPMI. Tylko dla interfejsu BMC.

Validations:

 • Must be one of: IPMI, SSH.

host[interfaces_attributes][virtual]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Alias lub urządzenie VLAN

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][tag]
opcjonalny , nil dopuszczalny

VLAN tag, ten atrybut ma pierwszeństwo przed podsiecią VLAN ID. tylko dla wirtualnych interfejsów.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][attached_to]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikator interfejsu do rozpoznania do kogo on należy, np. eth1. Tylko dla wirtualnych interfejsów.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][mode]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Bond Mode interfejsu np. balance-rr. Tylko dla złączonych interfejsów

Validations:

 • Must be one of: balance-rr, active-backup, balance-xor, broadcast, 802.3ad, balance-tlb, balance-alb.

host[interfaces_attributes][attached_devices]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikatory zależnych interfejsów,np. `['eth1', 'eth2']`. Tylko dla złączonych interfejsów.

Validations:

 • Must be an array of any type

host[interfaces_attributes][bond_options]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Oddzielone odstępem opcje, np. miiom=100. Tylko dla złączonych interfejsów.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][compute_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dodatkowe zasoby obliczeniowe specyficznych atrybutów interfejsu.

Validations:

 • Must be a Hash

host[compute_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Specyficzne cechy dodatkowe zasobów obliczeniowych

Validations:

 • Must be a Hash


PUT /api/hosts/:id
Aktualizuj host

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

host
wymagany

Validations:

 • Must be a Hash

host[name]
opcjonalny

Validations:

 • Must be a String

host[location_id]
opcjonalny

Wymagane, jeśli lokalizacja jest włączona

Validations:

 • Must be a number.

host[organization_id]
opcjonalny

Wymagane, jeśli organizacja jest włączona

Validations:

 • Must be a number.

host[environment_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

host[ip]
opcjonalny , nil dopuszczalny

nie wymagany, jeśli używa podsieć z DHCP proxy

Validations:

 • Must be a String

host[mac]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane dla hosta z gołą maszyną (bez systemu), nie wymagane jeśli jest maszyną wirtualną

Validations:

 • Must be a String

host[architecture_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a number.

host[domain_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a number.

host[realm_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[puppet_proxy_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Puppet Proxy ID

Validations:

 • Must be a number.

host[puppet_ca_proxy_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Puppet CA proxy ID

Validations:

 • Must be a number.

host[puppetclass_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be an array of any type

host[config_group_ids]
opcjonalny , nil dopuszczalny

IDs of associated config groups

Validations:

 • Must be an array of any type

host[operatingsystem_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

host[medium_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

wymagane, jeśli wdrożenie nie jest oparte na obrazie, host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a String

host[pxe_loader]
opcjonalny , nil dopuszczalny

DHCP filename option (Grub2/PXELinux by default)

Validations:

 • Must be one of: None, PXELinux BIOS, PXELinux UEFI, Grub UEFI, Grub2 UEFI, Grub2 UEFI SecureBoot.

host[ptable_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a domyslna partycja nie została zdefiniowana

Validations:

 • Must be a number.

host[subnet_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Wymagane, jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów

Validations:

 • Must be a number.

host[compute_resource_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

nil oznacza że host jest gołą maszyną

Validations:

 • Must be a number.

host[root_pass]
opcjonalny , nil dopuszczalny

wymagane jeśli host jest zarządzany a wartość nie jest dziedziczona z grupy hostów lub domyślne hasło ustawień

Validations:

 • Must be a String

host[model_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[hostgroup_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[owner_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[owner_type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Typ właściciela hostów

Validations:

 • Must be one of: User, Usergroup.

host[image_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[host_parameters_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Parametry hostów (tablica lub indeks hasza)

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

host[host_parameters_attributes][name]
opcjonalny

Nazwa parametru

Validations:

 • Must be a String

host[host_parameters_attributes][value]
opcjonalny

Wartość parametru

Validations:

 • Must be a String

host[build]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[enabled]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dołącz host bez informowania Foremana

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[provision_method]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Metoda używa do zaopatrzenia hostu. Możliwe provision_methods to build (Bazująca na sieci), image (Bazująca na obrazie)

Validations:

 • Must be a String

host[managed]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Flaga o wartościach Prawda (host jest zarządzany) lub fałsz (nie jest). Uwaga: wartość również określa czy kilka parametrów jest wymaganych lub nie

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[progress_report_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

UUID do śledzenia statusu zadań orkiestracji, GET /api/orchestration/:UUID/tasks

Validations:

 • Must be a String

host[comment]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dodatkowe informacje o tym hoście

Validations:

 • Must be a String

host[capabilities]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a String

host[compute_profile_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Host interfejsu sieciowego.

Validations:

 • Must be an Array of nested elements

host[interfaces_attributes][mac]
opcjonalny , nil dopuszczalny

MAC adres interfejsu. Wymagany do zarządzania interfejsem maszyny

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][ip]
opcjonalny , nil dopuszczalny

IPv4 address of interface

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][ip6]
opcjonalny , nil dopuszczalny

IPv6 address of interface

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][type]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Typ interfejsu, np. BMC. Domyślnie ma wartość interface

Validations:

 • Must be one of: interface, bmc, bond, bridge.

host[interfaces_attributes][name]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Nazwa DNS interfejsu

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][subnet_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Foreman subnet ID of IPv4 interface

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes][subnet6_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Foreman subnet ID of IPv6 interface

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes][domain_id]
opcjonalny , nil dopuszczalny

ID domeny interfejsu Foremana. Wymagany dla pierwszego interfejsu zarządzanego hostu

Validations:

 • Must be a number.

host[interfaces_attributes][identifier]
opcjonalny , nil dopuszczalny

identyfikator wejścia, np. eth0 lub eth1.1

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][managed]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy na pewno interfejs powinien być zarządzany przez DHCP i DNS smart proxy i powinien być konfigurowany podczas dostawy?

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][primary]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy interfejs ma zostać użyty do konstrukcji FQDN hosta? Każdy zarządzany host potrzebuje jednego pierwszego interfejsu.

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][provision]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Czy interfejs ma zostać użyty przez TFTP dla PXELinux (lub SSH dla bazującego na obrazie hostu)? Każdy zarządzany host potrzebuje jednego interfejsu - dostawcy

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][username]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tylko dla interfejsu BMC.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][password]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Tylko dla interfejsu BMC.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][provider]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dostawca interfejsu,np. IPMI. Tylko dla interfejsu BMC.

Validations:

 • Must be one of: IPMI, SSH.

host[interfaces_attributes][virtual]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Alias lub urządzenie VLAN

Validations:

 • Must be one of: true, false, 1, 0

host[interfaces_attributes][tag]
opcjonalny , nil dopuszczalny

VLAN tag, ten atrybut ma pierwszeństwo przed podsiecią VLAN ID. tylko dla wirtualnych interfejsów.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][attached_to]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikator interfejsu do rozpoznania do kogo on należy, np. eth1. Tylko dla wirtualnych interfejsów.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][mode]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Bond Mode interfejsu np. balance-rr. Tylko dla złączonych interfejsów

Validations:

 • Must be one of: balance-rr, active-backup, balance-xor, broadcast, 802.3ad, balance-tlb, balance-alb.

host[interfaces_attributes][attached_devices]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Identyfikatory zależnych interfejsów,np. `['eth1', 'eth2']`. Tylko dla złączonych interfejsów.

Validations:

 • Must be an array of any type

host[interfaces_attributes][bond_options]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Oddzielone odstępem opcje, np. miiom=100. Tylko dla złączonych interfejsów.

Validations:

 • Must be a String

host[interfaces_attributes][compute_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Dodatkowe zasoby obliczeniowe specyficznych atrybutów interfejsu.

Validations:

 • Must be a Hash

host[compute_attributes]
opcjonalny , nil dopuszczalny

Specyficzne cechy dodatkowe zasobów obliczeniowych

Validations:

 • Must be a Hash


DELETE /api/hosts/:id
Usuń host

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/hosts/:id/enc
Get ENC values of host

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/hosts/:id/status
Pokaż status konfiguracji hosta

Return value may either be one of the following:

 • Alerts disabled

 • No reports

 • Error

 • Out of sync

 • Active

 • Pending

 • No changes

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


GET /api/hosts/:id/status/:type
Pokaż status hosta

Returns string representing a host status of a given type

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

type
wymagany

Typem statusu może być:

 • globalny

 • konfigurowany

 • zbudowany

Validations:

 • Must be one of: HostStatus::Global, configuration, build.


GET /api/hosts/:id/vm_compute_attributes
Podaj atrybuty vm hosta

Return the host's compute attributes that can be used to create a clone of this VM

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


PUT /api/hosts/:id/disassociate
Oddzielony host od VM

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.


PUT /api/hosts/:id/power
Uruchom operację zasilania hosta

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

power_action
wymagany

zasilanie działa, poprawne operacje to (on/start), (off/stop), (soft/reboot), (cycle/reset), (state/status)

Validations:

 • Must be a String


PUT /api/hosts/:id/boot
Uruchamianie hosta z określonego urządzenia

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

device
wymagany

Urządzenie rozruchowe, dostępne urządzenia to dysk, CD-Rom, PXE, BIOS

Validations:

 • Must be a String


POST /api/hosts/facts
Wyślij informacje dla hosta, tworząc go w razie potrzeby

Parametry

Nazwa parametru Opis
name
wymagany

Nazwa danego hostu

Validations:

 • Must be a String

facts
wymagany

Hash zawierający dane dla hosta

Validations:

 • Must be a Hash

certname
opcjonalny

opcjonalnie: Nazwa używana podczas obsługi certyfikatów hosta

Validations:

 • Must be a String

type
opcjonalny

opcjonalnie: typ STI hostu do stworzenia

Validations:

 • Must be a String


PUT /api/hosts/:id/rebuild_config
Odbuduj configurację orkiestracji

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

only
opcjonalny

Limit rebuild steps, valid steps are DHCP, DNS, TFTP

Validations:

 • Must be an array of any type


GET /api/hosts/:id/template/:kind
Podgląd zawartości renderowanego szablonu dostawy

Parametry

Nazwa parametru Opis
id
wymagany

Validations:

 • Must be an identifier, string from 1 to 128 characters containing only alphanumeric characters, dot(.), space, underscore(_), hypen(-) with no leading or trailing space.

kind
wymagany

Rodzaje szablonów, dostępne wartości: PXELinux, PXEGrub, PXEGrub2, iPXE, provision, finish, script, user_data, ZTP, POAP

Validations:

 • Must be a String