Parameter

Parametername Beschreibung
operatingsystem_id
optional

Kennung des Betriebssystems

Validations:

  • Must be a String

os_default_template
verpflichtend

Validations:

  • Must be a Hash

os_default_template[template_kind_id]
optional , nil erlaubt

Validations:

  • Must be a number.

os_default_template[config_template_id]
optional , nil erlaubt

Kennung der Bereitstellungsvorlage

Validations:

  • Must be a number.

os_default_template[provisioning_template_id]
optional , nil erlaubt

Kennung der Bereitstellungsvorlage

Validations:

  • Must be a number.