Parameter

Parametername Beschreibung
host_id
optional

Hostkennung

Validations:

  • Must be a String

hostgroup_id
optional

Kennung der Hostgruppe

Validations:

  • Must be a String

domain_id
optional

Kennung der Domäne

Validations:

  • Must be a String

operatingsystem_id
optional

Kennung des Betriebssystems

Validations:

  • Must be a String

location_id
optional

Standortkennung

Validations:

  • Must be a String

organization_id
optional

Kennung der Organisation

Validations:

  • Must be a String

id
verpflichtend

Parameterkennung

Validations:

  • Must be a String

subnet_id
optional

Kennung des Subnetzes

Validations:

  • Must be a String