La versió 2 de l’API de Foreman és la versió per defecte de l’API.

Resources

Architectures

Resource Description
GET /api/architectures Llista totes les arquitectures
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/architectures Llista totes les arquitectures per al sistema operatiu
GET /api/architectures/:id Mostra una arquitectura
POST /api/architectures Crea una arquitectura
PUT /api/architectures/:id Actualitza una arquitectura
DELETE /api/architectures/:id Suprimeix una arquitectura

Audits

Resource Description
GET /api/audits Llista totes les auditories
GET /api/hosts/:host_id/audits Llista totes les auditories per a un amfitrió donat
GET /api/audits/:id Mostra una auditoria

Auth source externals

Resource Description
GET /api/auth_source_externals List external authentication sources
GET /api/locations/:location_id/auth_source_externals List external authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_externals List external authentication sources per organization
GET /api/auth_source_externals/:id Show an external authentication source
PUT /api/auth_source_externals/:id Update an external authentication source

Auth source internals

Resource Description
GET /api/auth_source_internals List internal authentication sources
GET /api/auth_source_internals/:id Show an internal authentication source

Auth source ldaps

Resource Description
GET /api/auth_source_ldaps Llista tots els orígens d'autenticació LDAP
GET /api/locations/:location_id/auth_source_ldaps Llista els orígens d'autenticació LDAP per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/auth_source_ldaps Llista els orígens d'autenticació LDAP per organització
GET /api/auth_source_ldaps/:id Mostra un origen d'autenticació LDAP
POST /api/auth_source_ldaps Crea un origen d'autenticació LDAP
PUT /api/auth_source_ldaps/:id Actualitza un origen d'autenticació LDAP
PUT /api/auth_source_ldaps/:id/test Prova la connexió LDAP
DELETE /api/auth_source_ldaps/:id Suprimeix un origen d'autenticació LDAP

Auth sources

Resource Description
GET /api/auth_sources List all authentication sources
GET /api/locations/:location_id/auth_sources List all authentication sources per location
GET /api/organizations/:organization_id/auth_sources List all authentication sources per organization

Autosign

Resource Description
GET /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign Llista totes les entrades autosign
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign Crea una entrada autosign
DELETE /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/autosign/:id Suprimeix l'entrada autosign

Bookmarks

Resource Description
GET /api/bookmarks Llista totes les adreces d'interès
GET /api/bookmarks/:id Mostra una adreça d'interès
POST /api/bookmarks Crea una adreça d'interès
PUT /api/bookmarks/:id Actualitza una adreça d'interès
DELETE /api/bookmarks/:id Suprimeix una adreça d'interès

Common parameters

Resource Description
GET /api/common_parameters List all global parameters
GET /api/common_parameters/:id Mostra un paràmetre global
POST /api/common_parameters Crea un paràmetre global
PUT /api/common_parameters/:id Actualitza un paràmetre global
DELETE /api/common_parameters/:id Suprimeix un paràmetre global

Compute attributes

Resource Description
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for provided compute profile and compute resource
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes List of compute attributes for compute resource
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes List of compute attributes for compute profile
GET /api/compute_attributes/:id List of compute attributes
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
GET /api/compute_attributes/:id Show a compute attributes set
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Crea un conjunt d'atributs computacionals
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Crea un conjunt d'atributs computacionals
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes Crea un conjunt d'atributs computacionals
POST /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes Crea un conjunt d'atributs computacionals
POST /api/compute_attributes Crea un conjunt d'atributs computacionals
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Actualitza un conjunt d'atributs computacionals
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Actualitza un conjunt d'atributs computacionals
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/compute_attributes/:id Actualitza un conjunt d'atributs computacionals
PUT /api/compute_profiles/:compute_profile_id/compute_attributes/:id Actualitza un conjunt d'atributs computacionals
PUT /api/compute_attributes/:id Actualitza un conjunt d'atributs computacionals

Compute profiles

Resource Description
GET /api/compute_profiles Llista de tots els perfils computacionals
GET /api/compute_profiles/:id Mostra un perfil computacional
POST /api/compute_profiles Crea un perfil computacional
PUT /api/compute_profiles/:id Actualitza un perfil computacional
DELETE /api/compute_profiles/:id Suprimeix un perfil computacional

Compute resources

Resource Description
GET /api/compute_resources Llista tots els recursos computacionals
GET /api/compute_resources/:id Mostra un recurs computacional
POST /api/compute_resources Crea un recurs computacional
PUT /api/compute_resources/:id Actualitza un recurs computacional
DELETE /api/compute_resources/:id Suprimeix un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_images Llista de les imatges disponibles per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters Llista dels clústers disponibles per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_flavors Llista dels gusts disponibles per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_folders Llista de les carpetes disponibles per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_zones Llista de les zones disponibles per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_networks Llista de les xarxes disponibles per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_networks Llista de les xarxes disponibles per a un clúster de recursos computacionals
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_resource_pools Llista de les reserves de recursos per a un clúster de recursos computacionals
GET /api/compute_resources/:id/storage_domains/:storage_domain_id Llista dels atributs per a un domini d'emmagatzematge donat
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains Llista els dominis d'emmagatzemament per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_domains/:storage_domain Llista dels atributs per a un domini d'emmagatzematge donat
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_domains Llista els dominis d'emmagatzemament per a un recurs computacional
GET /api/compute_resources/:id/storage_pods/:storage_pod_id List attributes for a given storage pod
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods List storage pods for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_storage_pods/:storage_pod List attributes for a given storage pod
GET /api/compute_resources/:id/available_clusters/:cluster_id/available_storage_pods List storage pods for a compute resource
GET /api/compute_resources/:id/available_security_groups Llista dels grups de seguretat disponibles per a un recurs computacional
PUT /api/compute_resources/:id/associate Les MV associades als amfitrions
PUT /api/compute_resources/:id/refresh_cache Refresh Compute Resource Cache

Config groups

Resource Description
GET /api/config_groups Llista dels grups de configuracions
GET /api/config_groups/:id Mostra un grup de configuracions
POST /api/config_groups Crea un grup de configuracions
PUT /api/config_groups/:id Actualitza un grup de configuracions
DELETE /api/config_groups/:id Suprimeix un grup de configuracions

Config reports

Resource Description
GET /api/config_reports Llista tots els informes
GET /api/config_reports/:id Mostra un informe
POST /api/config_reports Crea un informe
DELETE /api/config_reports/:id Suprimeix un informe
GET /api/hosts/:host_id/config_reports/last Mostra l'últim informe per un amfitrió

Config templates

Resource Description
GET /api/config_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/config_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament per sistema operatiu
GET /api/locations/:location_id/config_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/config_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament per organització
GET /api/config_templates/:id Mostra els detalls de la plantilla d'aprovisionament
POST /api/config_templates Crea una plantilla d'aprovisionament
PUT /api/config_templates/:id Actualitza una plantilla d'aprovisionament
GET /api/config_templates/revision
DELETE /api/config_templates/:id Suprimeix una plantilla d'aprovisionament
POST /api/config_templates/build_pxe_default Actualitza el menú PXE per defecte en tots els servidors TFTP configurats
POST /api/config_templates/:id/clone Clona una plantilla d'aprovisionament

Dashboard

Resource Description
GET /api/dashboard Obté els detalls del tauler

Domains

Resource Description
GET /api/domains Llista dels dominis
GET /api/subnets/:subnet_id/domains Llista dels dominis per subxarxa
GET /api/locations/:location_id/domains Llista dels dominis per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/domains Llista dels dominis per organització
GET /api/domains/:id Mostra un domini
POST /api/domains Crea un domini
PUT /api/domains/:id Actualitza un domini
DELETE /api/domains/:id Suprimeix un domini

Environments

Resource Description
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
GET /api/environments Llista tots els entorns
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/environments Llista tots els entorns de la classe Puppet
GET /api/locations/:location_id/environments Llista tots els entorns per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/environments Llista tots els entorns per organització
GET /api/environments/:id Mostra un entorn
POST /api/environments Crea un entorn
PUT /api/environments/:id Actualitza un entorn
DELETE /api/environments/:id Suprimeix un entorn

External usergroups

Resource Description
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups Llista tots els grups d'usuaris externs per al grup d'usuaris
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups Llista tots els grups d'usuaris externs per a l'origen d'autenticació LDAP
GET /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Mostra un grup d'usuaris externs per al grup d'usuaris
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/external_usergroups/:id Mostra un grup d'usuaris externs per a l'origen d'autenticació LDAP
POST /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups Crea un grup d'usuaris externs enllaçats a un grup d'usuaris
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Actualitza el grup d'usuaris externs
PUT /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id/refresh Refresca un grup d'usuaris externs
DELETE /api/usergroups/:usergroup_id/external_usergroups/:id Suprimeix un grup d'usuaris externs

Fact values

Resource Description
GET /api/fact_values Llista tots els valors dels objectes d'interès
GET /api/hosts/:host_id/facts Llista tots els valors dels objectes d'interès d'un amfitrió donat

Filters

Resource Description
GET /api/filters Llista tots els filtres
GET /api/filters/:id Mostra un filtre
POST /api/filters Crea un filtre
PUT /api/filters/:id Actualitza un filtre
DELETE /api/filters/:id Suprimeix un filtre

Home

Resource Description
GET /api Mostra els enllaços de les API disponibles
GET /api/status Mostra l'estat

Host classes

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids Llista tots els ID de les classes de Puppet per a l'amfitrió
POST /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids Afegeix una classe de Puppet a un amfitrió
DELETE /api/hosts/:host_id/puppetclass_ids/:id Suprimeix una classe de Puppet d'un amfitrió

Hostgroup classes

Resource Description
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids Llista tots els ID de les classes de Puppet per al grup d'amfitrions
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids Afegeix una classe de Puppet a un grup d'amfitrions
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclass_ids/:id Suprimeix una classe de Puppet d'un grup d'amfitrions

Hostgroups

Resource Description
GET /api/hostgroups Llista tots els grups d'amfitrions
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/hostgroups Llista tots els grups d'amfitrions per a una classe de Puppet
GET /api/locations/:location_id/hostgroups Llista tots els grups d'amfitrions per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/hostgroups Llista tots els grups d'amfitrions per organització
GET /api/hostgroups/:id Mostra un grup d'amfitrions
POST /api/hostgroups Crea un grup d'amfitrions
PUT /api/hostgroups/:id Actualitza un grup d'amfitrions
DELETE /api/hostgroups/:id Suprimeix un grup d'amfitrions
POST /api/hostgroups/:id/clone Clona un grup d'amfitrions
PUT /api/hostgroups/:id/rebuild_config Rebuild orchestration config

Hosts

Resource Description
GET /api/hosts Llista tots els amfitrions
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/hosts Llista tots els amfitrions per a un grup d'amfitrions
GET /api/locations/:location_id/hosts Llista els amfitrions per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/hosts Llista els amfitrions per organització
GET /api/environments/:environment_id/hosts Llista els entorns per entorn
GET /api/hosts/:id Mosta un amfitrió
POST /api/hosts Crea un amfitrió
PUT /api/hosts/:id Actualitza un amfitrió
DELETE /api/hosts/:id Suprimeix un amfitrió
GET /api/hosts/:id/enc Obté els valors ENC de l'amfitrió
GET /api/hosts/:id/status Obté l'estat de configuració de l'amfitrió
GET /api/hosts/:id/status/:type Obté l'estat de l'amfitrió
GET /api/hosts/:id/vm_compute_attributes Obté els atributs de la MV de l'amfitrió
PUT /api/hosts/:id/disassociate Desassocia l'amfitrió des d'una MV
PUT /api/hosts/:id/power Executa una operació energètica a l'amfitrió
GET /api/hosts/:id/power Fetch the status of whether the host is powered on or not. Supported hosts are VMs and physical hosts with BMCs.
PUT /api/hosts/:id/boot Boot host from specified device
POST /api/hosts/facts Puja els objectes d'interès per a un amfitrió, creant el nou amfitrió si fos necessari
PUT /api/hosts/:id/rebuild_config Rebuild orchestration config
GET /api/hosts/:id/template/:kind Preview rendered provisioning template content

Http proxies

Resource Description
GET /api/http_proxies Llista dels servidors intermediaris HTTP
GET /api/http_proxies/:id Mostra un servidor intermediari HTTP
POST /api/http_proxies Crea un servidor intermediari HTTP
PUT /api/http_proxies/:id Actualitza un servidor intermediari HTTP
DELETE /api/http_proxies/:id Suprimeix un servidor intermediari HTTP

Images

Resource Description
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images Llista totes les imatges per a un recurs computacional
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images Llista totes les imatges per al sistema operatiu
GET /api/architectures/:architecture_id/images Llista totes les imatges per a l'arquitectura
GET /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Mostra una imatge
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/images/:id Mostra una imatge
GET /api/architectures/:architecture_id/images/:id Mostra una imatge
POST /api/compute_resources/:compute_resource_id/images Crea una imatge
PUT /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Actualitza una imatge
DELETE /api/compute_resources/:compute_resource_id/images/:id Suprimeix una imatge

Interfaces

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/interfaces Llista totes les interfícies per a l'amfitrió
GET /api/domains/:domain_id/interfaces Llista totes les interfícies per al domini
GET /api/subnets/:subnet_id/interfaces Llista totes les interfícies per a la subxarxa
GET /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Mostra una interfície per a l'amfitrió
POST /api/hosts/:host_id/interfaces Crea una interfície en un amfitrió
PUT /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Actualitza la interfície d'un amfitrió
DELETE /api/hosts/:host_id/interfaces/:id Suprimeix una interfície de l'amfitrió

Locations

Resource Description
GET /api/locations List all locations
GET /api/locations/:id Show a location
POST /api/locations Create a location
PUT /api/locations/:id Update a location
DELETE /api/locations/:id Delete a location

Mail notifications

Resource Description
GET /api/mail_notifications Llista de les notificacions de correu electrònic
GET /api/mail_notifications/:id Mostra una notificació de correu electrònic

Media

Resource Description
GET /api/media Llista tots els mitjans d'instal·lació
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/media Llista tots els mitjans per a un sistema operatiu
GET /api/locations/:location_id/media Llista tots els mitjans per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/media Llista tots els mitjans per organització
GET /api/media/:id Mostra un mitjà
POST /api/media Crea un mitjà
PUT /api/media/:id Actualitza un mitjà
DELETE /api/media/:id Suprimeix un mitjà

Models

Resource Description
GET /api/models Llista tots els models de maquinari
GET /api/models/:id Mostra un model de maquinari
POST /api/models Crea un model de maquinari
PUT /api/models/:id Actualitza un model de maquinari
DELETE /api/models/:id Suprimeix un model de maquinari

Operating systems

Resource Description
GET /api/operatingsystems Llista tots els sistemes operatius
GET /api/architectures/:architecture_id/operatingsystems Llista tots els sistemes operatius per a les arquitectures imbricades
GET /api/media/:medium_id/operatingsystems Llista tots els sistemes operatius per als mitjans imbricats
GET /api/ptables/:ptable_id/operatingsystems Llista tots els sistemes operatius per a les taules de particions imbricades
GET /api/config_templates/:config_template_id/operatingsystems Llista tots els sistemes operatius per a les plantilles d'aprovisionament imbricades
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/operatingsystems Llista tots els sistemes operatius per a les plantilles d'aprovisionament imbricades
GET /api/operatingsystems/:id Mostra un sistema operatiu
POST /api/operatingsystems Crea un sistema operatiu
PUT /api/operatingsystems/:id Actualitza un sistema operatiu
DELETE /api/operatingsystems/:id Suprimeix un sistema operatiu
GET /api/operatingsystems/:id/bootfiles Llista els fitxers d'arrencada per a un sistema operatiu

Organizations

Resource Description
GET /api/organizations List all organizations
GET /api/organizations/:id Show an organization
POST /api/organizations Create an organization
PUT /api/organizations/:id Update an organization
DELETE /api/organizations/:id Delete an organization

Os default templates

Resource Description
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates Llista de les combinacions de les plantilles predeterminades per sistema operatiu
GET /api/config_templates/:config_template_id/os_default_templates Llista els sistemes operatius on estigui establerta aquesta plantilla com a predeterminada
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/os_default_templates Llista els sistemes operatius on estigui establerta aquesta plantilla com a predeterminada
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Mostra una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates Crea una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Actualitza una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/os_default_templates/:id Suprimeix una combinació predeterminada de plantilles per a un sistema operatiu

Override values

Resource Description
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values List of override values for a specific smart variable
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values List of override values for a specific smart class parameter
GET /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Show an override value for a specific smart variable
GET /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Show an override value for a specific smart class parameter
POST /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values Create an override value for a specific smart variable
POST /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values Create an override value for a specific smart class parameter
PUT /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Update an override value for a specific smart variable
PUT /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Update an override value for a specific smart class parameter
DELETE /api/smart_variables/:smart_variable_id/override_values/:id Delete an override value for a specific smart variable
DELETE /api/smart_class_parameters/:smart_class_parameter_id/override_values/:id Delete an override value for a specific smart class parameter

Parameters

Resource Description
GET /api/hosts/:host_id/parameters Llista tots els paràmetres per a un amfitrió
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Llista tots els paràmetres per a un grup d'amfitrions
GET /api/domains/:domain_id/parameters Llista tots els paràmetres per a un domini
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Llista tots els paràmetres per a un sistema operatiu
GET /api/locations/:location_id/parameters Llista tots els paràmetres per a una ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/parameters Llista tots els paràmetres per a una organització
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters Llista tots els paràmetres per a una subxarxa
GET /api/hosts/:host_id/parameters/:id Mostra un paràmetre niat per a un amfitrió
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Mostra un paràmetre niat per a un grup d'amfitrions
GET /api/domains/:domain_id/parameters/:id Mostra un paràmetre niat per un domini
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Mostra un paràmetre niat per un sistema operatiu
GET /api/locations/:location_id/parameters/:id Mostra un paràmetre niat per una ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Mostra un paràmetre niat per una organització
GET /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Mostra un paràmetre niat per a una subxarxa
POST /api/hosts/:host_id/parameters Crea un paràmetre niat per a un amfitrió
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Crea un paràmetre niat per a un grup d'amfitrions
POST /api/domains/:domain_id/parameters Crea un paràmetre niat per un domini
POST /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Crea un paràmetre niat per un sistema operatiu
POST /api/locations/:location_id/parameters Crea un paràmetre niat per una ubicació
POST /api/organizations/:organization_id/parameters Crea un paràmetre niat per una organització
POST /api/subnets/:subnet_id/parameters Crea un paràmetre niat per a una subxarxa
PUT /api/hosts/:host_id/parameters/:id Actualitza un paràmetre niat per a un amfitrió
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Actualitza un paràmetre niat per a un grup d'amfitrions
PUT /api/domains/:domain_id/parameters/:id Actualitza un paràmetre niat per un domini
PUT /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Actualitza un paràmetre niat per un sistema operatiu
PUT /api/locations/:location_id/parameters/:id Actualitza un paràmetre niat per una ubicació
PUT /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Actualitza un paràmetre niat per una organització
PUT /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Actualitza un paràmetre niat per a una subxarxa
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters/:id Suprimeix un paràmetre niat per a un amfitrió
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters/:id Suprimeix un paràmetre niat per a un grup d'amfitrions
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters/:id Suprimeix un paràmetre niat per un domini
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters/:id Suprimeix un paràmetre niat per un sistema operatiu
DELETE /api/locations/:location_id/parameters/:id Suprimeix un paràmetre niat per una ubicació
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters/:id Suprimeix un paràmetre niat per una organització
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters/:id Suprimeix un paràmetre niat per a una subxarxa
DELETE /api/hosts/:host_id/parameters Suprimeix tots els paràmetres niats per a un amfitrió
DELETE /api/hostgroups/:hostgroup_id/parameters Suprimeix tots els paràmetres niats per a un grup d'amfitrions
DELETE /api/domains/:domain_id/parameters Suprimeix tots els paràmetres niats per un domini
DELETE /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/parameters Suprimeix tots els paràmetres niats per un sistema operatiu
DELETE /api/locations/:location_id/parameters Suprimeix tots els paràmetres niats per una ubicació
DELETE /api/organizations/:organization_id/parameters Suprimeix tots els paràmetres niats per una organització
DELETE /api/subnets/:subnet_id/parameters Suprimeix tots els paràmetres niats per a una subxarxa

Permissions

Resource Description
GET /api/permissions Llista tots els permisos
GET /api/permissions/:id Mostra un permís
GET /api/permissions/resource_types List available resource types

Personal access tokens

Resource Description
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens List all Personal Access Tokens for a user
GET /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Show a Personal Access Token for a user
POST /api/users/:user_id/personal_access_tokens Create a Personal Access Token for a user
DELETE /api/users/:user_id/personal_access_tokens/:id Revoke a Personal Access Token for a user

Plugins

Resource Description
GET /api/plugins Llista els connectors instal·lats

Provisioning templates

Resource Description
GET /api/provisioning_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/provisioning_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament per sistema operatiu
GET /api/locations/:location_id/provisioning_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/provisioning_templates Llista de les plantilles d'aprovisionament per organització
GET /api/provisioning_templates/:id Mostra els detalls de la plantilla d'aprovisionament
POST /api/provisioning_templates Crea una plantilla d'aprovisionament
POST /api/provisioning_templates/import Import a provisioning template
PUT /api/provisioning_templates/:id Actualitza una plantilla d'aprovisionament
GET /api/provisioning_templates/revision
DELETE /api/provisioning_templates/:id Suprimeix una plantilla d'aprovisionament
POST /api/provisioning_templates/build_pxe_default Actualitza el menú PXE per defecte en tots els servidors TFTP configurats
POST /api/provisioning_templates/:id/clone Clona una plantilla d'aprovisionament
GET /api/provisioning_templates/:id/export Exporta una plantilla d'aprovisionament a ERB

Ptables

Resource Description
GET /api/ptables Llista totes les taules de particions
GET /api/operatingsystems/:operatingsystem_id/ptables Llista totes les taules de particions per a un sistema operatiu
GET /api/locations/:location_id/ptables Llista totes les taules de particions per la ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/ptables Llista totes les taules de particions per a l'organització
GET /api/ptables/:id Mostra una taula de particions
POST /api/ptables Crea una taula de particions
POST /api/ptables/import Import a provisioning template
GET /api/ptables/revision
PUT /api/ptables/:id Actualitza una taula de particions
DELETE /api/ptables/:id Suprimeix una taula de particions
POST /api/ptables/:id/clone Clona una plantilla
GET /api/ptables/:id/export Exporta una plantilla de partició a ERB

Puppet hosts

Resource Description
PUT /api/hosts/:id/puppetrun Force a Puppet agent run on the host

Puppetclasses

Resource Description
GET /api/puppetclasses Llista totes les classes de Puppet
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses Llista totes les classes de Puppet per a un amfitrió
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses Llista totes les classes de Puppet per a un grup d'amfitrions
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses Llista totes les classes de Puppet per a un entorn
GET /api/puppetclasses/:id Mostra una classe de Puppet
GET /api/hosts/:host_id/puppetclasses/:id Mostra una classe de Puppet per a l'amfitrió
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/puppetclasses/:id Mostra una classe de Puppet per a un grup d'amfitrions
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:id Mostra una classe de Puppet per a un entorn
POST /api/puppetclasses Crea una classe de Puppet
PUT /api/puppetclasses/:id Actualitza una classe de Puppet
DELETE /api/puppetclasses/:id Suprimeix una classe de Puppet

Realms

Resource Description
GET /api/realms Llista dels reialmes
GET /api/realms/:id Mostra un reialme
POST /api/realms Crea un reialme
PUT /api/realms/:id Actualitza un reialme
DELETE /api/realms/:id Suprimeix un reialme

Report templates

Resource Description
GET /api/report_templates List all report templates
GET /api/locations/:location_id/report_templates List all report templates per location
GET /api/organizations/:organization_id/report_templates List all report templates per organization
GET /api/report_templates/:id Show a report template
POST /api/report_templates Create a report template
POST /api/report_templates/import Import a report template
GET /api/report_templates/revision
PUT /api/report_templates/:id Update a report template
DELETE /api/report_templates/:id Delete a report template
POST /api/report_templates/:id/clone Clona una plantilla
GET /api/report_templates/:id/export Export a report template to ERB
POST /api/report_templates/:id/generate Generate report from a template
POST /api/report_templates/:id/schedule_report Schedule generating of a report
GET /api/report_templates/:id/report_data/:job_id Downloads a generated report

Reports

Resource Description
GET /api/reports Llista tots els informes
GET /api/reports/:id Mostra un informe
POST /api/reports Crea un informe
DELETE /api/reports/:id Suprimeix un informe
GET /api/hosts/:host_id/reports/last Mostra l'últim informe per un amfitrió

Roles

Resource Description
GET /api/roles Llista tots els rols
GET /api/roles/:id Mostra un rol
POST /api/roles Crea un rol
PUT /api/roles/:id Actualitza un rol
DELETE /api/roles/:id Suprimeix un rol
POST /api/roles/:id/clone Clone a role

Settings

Resource Description
GET /api/settings Llista tots els ajusts
GET /api/settings/:id Mostra un ajust
PUT /api/settings/:id Actualitza un ajust

Smart class parameters

Resource Description
GET /api/smart_class_parameters Llista tots els paràmetres de la classe intel·ligent
GET /api/hosts/:host_id/smart_class_parameters Llista tots els paràmetres de la classe intel·ligent per a un amfitrió específic
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_class_parameters Llista tots els paràmetres de la classe intel·ligent per a un grup d'amfitrions específic
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters Llista tots els paràmetres de la classe intel·ligent per a una classe de Puppet específica
GET /api/environments/:environment_id/smart_class_parameters Llista tots els paràmetres de la classe intel·ligent per a un entorn específic
GET /api/environments/:environment_id/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_class_parameters Llista tots els paràmetres de la classe intel·ligent per a una combinació especifica d'entorn i classe de Puppet
GET /api/smart_class_parameters/:id Mostra un paràmetre de classe intel·ligent
PUT /api/smart_class_parameters/:id Actualitza un paràmetre de classe intel·ligent

Smart proxies

Resource Description
POST /api/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy
POST /api/smart_proxies/:smart_proxy_id/environments/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
POST /api/environments/:environment_id/smart_proxies/:id/import_puppetclasses Import puppet classes from puppet proxy for an environment
GET /api/smart_proxies Llista tots els servidors intermediaris intel·ligents
GET /api/smart_proxies/:id Mostra un servidor intermediari intel·ligent
POST /api/smart_proxies Crea un servidor intermediari intel·ligent
PUT /api/smart_proxies/:id Actualitza un servidor intermediari intel·ligent
DELETE /api/smart_proxies/:id Suprimeix un servidor intermediari intel·ligent
PUT /api/smart_proxies/:id/refresh Refresca les característiques del servidor intermediari intel·ligent

Smart variables

Resource Description
GET /api/smart_variables Llista totes les variables intel·ligents
GET /api/hosts/:host_id/smart_variables List of smart variables for a specific host
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/smart_variables List of smart variables for a specific host group
GET /api/puppetclasses/:puppetclass_id/smart_variables List of smart variables for a specific Puppet class
GET /api/smart_variables/:id Mostra una variable intel·ligent
POST /api/smart_variables Crea una variable intel·ligent
PUT /api/smart_variables/:id Actualitza una variable intel·ligent
DELETE /api/smart_variables/:id Suprimeix una variable intel·ligent

Ssh keys

Resource Description
GET /api/users/:user_id/ssh_keys Llista totes les claus SSH per a un usuari
GET /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Mostra una clau SSH a partir d'un usuari
POST /api/users/:user_id/ssh_keys Afegeix una clau SSH per a un usuari
DELETE /api/users/:user_id/ssh_keys/:id Suprimeix una clau SSH per a un usuari

Statistics

Resource Description
GET /api/statistics Obtén les estadístiques

Subnets

Resource Description
GET /api/subnets Llista de les subxarxes
GET /api/domains/:domain_id/subnets Llista de les subxarxes per a un domini
GET /api/locations/:location_id/subnets Llista de les subxarxes per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/subnets Llista de les subxarxes per organització
GET /api/subnets/:id Mostra una subxarxa
POST /api/subnets Crea una subxarxa
PUT /api/subnets/:id Actualitza una subxarxa
DELETE /api/subnets/:id Suprimeix una subxarxa
GET /api/subnets/:id/freeip Provides an unused IP address in this subnet

Table preferences

Resource Description
GET /api/users/:user_id/table_preferences List of table preferences for a user
GET /api/users/:user_id/table_preferences/:name Table preference details of a given table
POST /api/users/:user_id/table_preferences Creates a table preference for a given table
PUT /api/users/:user_id/table_preferences/:name Updates a table preference for a given table
DELETE /api/users/:user_id/table_preferences/:name Delete a table preference for a given table

Tasks

Resource Description
GET /api/orchestration/:id/tasks List all tasks for a given orchestration event

Template combinations

Resource Description
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED List template combination
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations List template combination
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations List template combination
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations List template combination
POST /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations DEPRECATED Afegeix una combinació de plantilles
POST /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations Afegeix una combinació de plantilles
POST /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations Afegeix una combinació de plantilles
POST /api/environments/:environment_id/template_combinations Afegeix una combinació de plantilles
GET /api/template_combinations/:id Mostra una combinació de plantilles
GET /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Mostra una combinació de plantilles
GET /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Mostra una combinació de plantilles
GET /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Mostra una combinació de plantilles
GET /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Mostra una combinació de plantilles
PUT /api/provisioning_templates/:provisioning_template_id/template_combinations/:id Actualitza una combinació de plantilles
PUT /api/config_templates/:config_template_id/template_combinations/:id DEPRECATED Actualitza una combinació de plantilles
PUT /api/hostgroups/:hostgroup_id/template_combinations/:id Actualitza una combinació de plantilles
PUT /api/environments/:environment_id/template_combinations/:id Actualitza una combinació de plantilles
DELETE /api/template_combinations/:id Suprimeix una combinació de plantilles

Template inputs

Resource Description
GET /api/templates/:template_id/template_inputs List template inputs
GET /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Show template input details
POST /api/templates/:template_id/template_inputs Create a template input
DELETE /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Delete a template input
PUT /api/templates/:template_id/template_inputs/:id Update a template input

Template kinds

Resource Description
GET /api/template_kinds Llista tots els tipus de plantilles

Trends

Resource Description
GET /api/trends List of trends counters
GET /api/trends/:id Show a trend
POST /api/trends Create a trend counter
DELETE /api/trends/:id Delete a trend counter

Usergroups

Resource Description
GET /api/usergroups Llista tots els grups d'usuaris
GET /api/usergroups/:id Mostra un grup d'usuaris
POST /api/usergroups Crea un grup d'usuaris
PUT /api/usergroups/:id Actualitza un grup d'usuaris
DELETE /api/usergroups/:id Suprimeix un grup d'usuaris

Users

Resource Description
GET /api/users Llista tots els usuaris
GET /api/auth_source_ldaps/:auth_source_ldap_id/users Llista tots els usuaris per origen d'autenticació LDAP
GET /api/auth_source_externals/:auth_source_external_id/users List all users for external authentication source
GET /api/usergroups/:usergroup_id/users Llista tots els usuaris per grup dels usuaris
GET /api/roles/:role_id/users Llista tots els usuaris per rol
GET /api/locations/:location_id/users Llista tots els usuaris per ubicació
GET /api/organizations/:organization_id/users Llista tots els usuaris per organització
GET /api/users/:id Mostra un usuari
POST /api/users Crea un usuari
PUT /api/users/:id Actualitza un usuari
DELETE /api/users/:id Suprimeix un usuari